15.5.11

ေမတၱာပို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး(အဆက္)နတ္မင္းႀကီးမ်ားေမတၱာပို႔
၁။  အေရွ႕ရပ္မ်က္ႏွာ၌ .ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ သာတာဂီရိနတ္မင္းႀကီး၊ .ေဟမာဝတနတ္မင္းႀကီး၊ ပုဏၰကနတ္မင္းႀကီး၊ ဂုတၱိယနတ္မင္းႀကီး အေပါင္းတို႔သည္ ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ၊ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းၾကပါေစ။
၂။ .ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ .ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ ကာလနတ္မင္းႀကီး၊ ဥပကာလနတ္မင္းႀကီး ပိမိၺနတ္မင္းႀကီး၊ ပိမိၺေသနနတ္မင္းႀကီး အေပါင္းတို႔သည္ ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ၊ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းၾကပါေစ။
၃။       အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ ဟာရနတ္မင္းႀကီး၊ ဟရအရိယနတ္မင္းႀကီး၊ ပါပနတ္မင္းႀကီး၊ ပိမၺလနတ္မင္းႀကီးတို႔သည္ ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ၊ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းၾကပါေစ။
၄။       ေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ သံဃနတ္မင္းႀကီး၊ သံဃုလိမနတ္မင္းႀကီး၊ သုသူရနတ္မင္းႀကီး၊ ဥဂၢေတဇနတ္မင္းႀကီးတို႔သည္ ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ၊ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းၾကပါေစ။
၅။       ေအာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ ဓရဌနတ္မင္းႀကီး၊ ဓတရဌနတ္မင္းႀကီး၊ ေသဌနတ္မင္းႀကီး၊ ေသဌနတ္မင္းႀကီး၊ ကဗၺလေသဌနတ္မင္းႀကီးတို႔သည္ ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ၊ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းၾကပါေစ။
၆။       အထက္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ စႏၵနတ္မင္း၊ သူရိယနတ္မင္း၊ ဣဓာနတ္မင္း  . ျဗဟၼာနတ္မင္းႀကီးတို႔သည္ ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ၊ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းၾကပါေစ။
၇။       (၂၇)လံုးေသာ နကၡတ္အိမ္ဆိုင္ရာ နတ္မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔သည္ ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ၊ စိုးရိမ္ျခင္း ကင္းၾကပါေစ။
၈။       စန္းအိမ္၊ လြန္းအိမ္၊ ၾတင္းအိမ္၊ နဝင္းအိမ္ ဆိုင္ရာ နတ္မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔သည္ .ေဘးရန္ကင္းၾက ပါေစ၊ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းၾကပါေစ။
၉။       ကာဝါလမိုင္းႀကီး ႏိုင္ခြန္အား ၿဂိဳဟ္ႀကီးရွစ္ခြင္ဆိုင္ရာ နတ္မင္းႀကီးအေပါင္း  တို႔သည္ေဘးရန္ကင္း ၾကပါေစ၊ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းၾကပါေစ။
၁၀။     ပိဋကတ္သံုးပံု၊ ေဗဒင္ေလးပံုေစာင့္ကုန္မ်ားစြာ နတ္ေဒဝါႏွင့္ သာသနာငါးေထာင္ ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ၾကကုန္ေသာ နတ္မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔သည္ ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းၾကပါေစ။
၁၁။     စိတၱရမယ္ေတာ္၊ သြာဒိမယ္ေတာ္၊ ဝိသာခါမယ္ေတာ္၊ အႏုရာဓမယ္ေတာ္အားျဖင့္ မယ္ေတာ္ႀကီး .ေလးပါး တို႔သည္ ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ၊ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းၾကပါေစ။
၁၂။     သိရိမယ္ေတာ္၊ လကၡ်မီမယ္ေတာ္၊ မဟိဒၶိမယ္ေတာ္၊ မယ္ေတာ္ႀကီး အေပါင္းတို႔သည္ ေဘးရန္ကင္း ၾကပါေစ၊ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းၾကပါေစ။

 ·         ဘီလူးစစ္သည္ေတာ္၊ နတ္စစ္သည္ေတာ္၊ ကုမ႓ဏ္စစ္သည္ေတာ္ အေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ ခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။
·         ေဒဝမဟိဒၶိရာဇာ ႀကီးေသာတန္ခိုး ရွိၾကေပကုန္ေသာ ေဒဝမဟိဒၶိ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ ခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။
·         နာဂမဟိဒိၶရာဇာ ႀကီးေသာတန္ခိုး ရွိၾကေပကုန္ေသာ နာဂမဟိဒၶိ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ ခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။
·         ေလာကပါလေဒဝရာဇာ ေလာကႀကီးကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ ေလာကပါလ
     နတ္မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။

 
တဆယ့္ႏွစ္ဌာနေမတၱာပို႔
*ယခုေလာေလာဆယ္အခ်ိန္ကစ၍ ေရွ႕သို႔ ေမတၱာဓာတ္ဆက္သြယ္ေပးရန္ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါမ်ားကို . ေရြးခ်ယ္၍ ေမတၱာပြားမ်ားၾကပါရန္ ရည္သန္၍ စီစဥ္ေပးလိုက္ပါသည္*

၁။       ဝသုေႁႏၵ ေျမေစာင့္နတ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ဘုမၼစိုး နတ္မင္းႀကီးတို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ပူပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ (အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ပြားမ်ားပါ)
          ဂဠဳန္မင္း၊ နဂါးမင္းႏွင့္တကြ ဂဠဳန္ပရိတ္သတ္၊ နဂါးပရိတ္သတ္ အေပါင္းတို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ပူပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ (အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ပြားမ်ားပါ)
၂။       နတ္စစ္မွဴးႀကီးႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဦးတို႔ႏွင့္တကြ နတ္ဘီလူးႀကီးအေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း ကုမ႓ဏ္ နတ္မင္းႀကီး၊ ဂႏၶဗၺနတ္မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ပူပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ (အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ပြားမ်ားပါ)
၃။       ေနဗိမာန္ေစာင့္နတ္မင္း၊ လဗိမာန္ေစာင့္နတ္မင္း၊ ေနနတ္သား၊ လနတ္သား၊ ပဇၨဳန္မိုး နတ္သားႏွင့္ ေလနတ္သားေလးေယာက္တို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ပူပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ (အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ပြားမ်ားပါ)
၄။       (၂၇)လံုးေသာ နကၡတ္ဆိုင္ရာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္ႀကီးရွစ္ပါး၊ နမိတ္ႀကီးရွစ္ပါး၊ ဓာတ္ႀကီးဆိုင္ရာ နတ္မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ပူပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ (အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ပြားမ်ားပါ)
၅။       ရႆမခႌ်၊ သူရႆတီ၊ စႏၵီ၊ ပရိမိသြာ၊ မဟာပိႏၷဲ၊ ေဂါရမႏၶန နတ္မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ပူပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ (အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္္ ပြားမ်ားပါ)
၆။       ဣရံနသီ၊ ဣရံနဒီ၊ ဝိမလေဒဝီ၊ ဣႆကေဒဝီ အစရွိေသာ နတ္နဂါးအေပါင္းတို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ပူပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။
၇။       သီတာ(၇)တန္၊ ေတာင္စဥ္(၇)ထပ္၊ အိုင္ႀကီး(၇)အိုင္၊သစ္ပင္ႀကီး(၇)ပင္တို႔၌ ေစာင့္ေရွာက္ၾက ကုန္ေသာ နတ္ေဒဝါအေပါင္းတို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ပူပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ (အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ပြားမ်ားပါ)
၈။       ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္၊ ျမစ္ငယ္ငါးရာ၊ သမုဒၵရာ၊ ေတာေတာင္၊ ေရ၊ ေျမ၊ အာကာ၊ စၾကာဝဠာ အတြင္း၌ ေစာင့္ေရွာက္၍ ေနၾကကုန္ေသာ နတ္ေဒဝါအေပါင္းတို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ပူပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ (အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ပြားမ်ားပါ)
၉။       ပစၥည္းသိုက္၊ ဓာတ္သိုက္၊ ရတနာသိုက္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ေနၾကကုန္ေသာ သိုက္နန္းရွင္အေပါင္း တို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ ပူပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းၾက ပါေစ။ (အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ပြားမ်ားပါ)
၁၀။     နံနက္အခ်ိန္ကာလကို ေစာင့္ေရွာက္၍ ေနၾကကုန္ေသာ ပုဗၺကာလ နတ္ေဒဝါအေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ညေနပိုင္းကာလကို ေစာင့္ေရွာ္ကၾကကုန္ေသာ သာယနကာလ နတ္ေဒဝါအေပါင္းတို႔သည္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡအေပါင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ၾကပါေစ။ (အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ပြားမ်ားပါ)
၁၁။     ၿမိဳ႕ေတာ္အႏွ႔ံအျပားကို ေစာင့္ေရွာက္၍ေနၾကကုန္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွင္၊ ရြာေတာ္အႏွ႔ံအျပား ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ေနၾကကုန္ေသာ ရြာေတာ္ရွင္၊ နယ္ေတာ္အႏွံ႔အျပားကို ေစာင့္ေရွာက္၍ ေနၾကကုန္ေသာ နယ္ေတာ္ရွင္အေပါင္းတို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ပူပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲဒုကၡ အေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ (အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ပြားမ်ားပါ)
၁၂။     အကြ်ႏ္ုပ္၏ ေကာင္းက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားေတာင့္တ၍ ေနၾကကုန္ေသာ ဟိတကာမ နတ္ေဒဝါ အေပါင္းတို႔သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ပူပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡအေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ (အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ပြားမ်ားပါ)

(ေမတၱာပို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ဆက္လက္၍ တင္ပါမည္)
ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz