16.5.11

ေမတၱာပို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး(အဆက္)မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားအား ေမတၱာပို႔ရန္

အနမတဂၢ သံသရာမွစ၍ ယခုဘဝ ဤအခ်ိန္က်ေအာင္ ေတာ္စပ္၍လာခဲ့ၾကေသာ မိခင္၊ ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္ႀကီး အေပါင္းႏွင့္္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္အေပါင္းတို႔သည္ ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

 ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္အေပါင္းအား ေမတၱာပို႔ရန္

အနမတဂၢ သံသရာမွစ၍ ယခုဘဝ ဤအခ်ိန္က်ေအာင္ တနပဲ့ျပင္ သြန္သင္ေပတတ္ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာ ထားဆရာဟု ဆုိအပ္ေသာ ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္အေပါင္းတို႔သည္ ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ဝိဇၨာမ်ားအား ေမတၱာပို႔

အားလံုး၊ အားလံုးကုန္ေသာ အင္းဝိဇၨာ၊ ျပဒါးဝိဇၨာ၊ ေဆးဝိဇၨာ၊ မႏၲန္ဝိဇၨာ၊ စမဝိဇၨာ၊ မာဂဓဝိဇၨာ၊ ဓမၼဝိဇၨာဓိုရ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဘိုးေတာ္ႀကီး၊ မယ္ေတာ္ႀကီးအေပါင္းတို႔သည္ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။ ၾကည္လင္ရႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ရွိၾကပါေစ။
အနမတဂၢ သံသရာမွစ၍ ယခုဘဝ ဤအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ အေပၚ၌ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံတည္းဟူေသာ ကံသံုးပါးစလံုးျဖင့္ ကူညီခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ တစ္လုပ္စားဖူး ေက်းဇူးရွင္အေပါင္းတို႔သည္ ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေမတၱာပို႔

ေက်းဇူးရွင္ …………………………………………. အရွင္သူေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ က်န္းမာပါေစ။ ခ်မ္းသာပါေစ။ ဝမ္းသာပါေစ။ လန္းျဖာပါေစ။ အသက္ေထာင္ေသာင္း ရွည္ပါေစ။ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ႏွင့္ (၇)ရက္သား (၇)ရက္သမီး အေပါင္းတို႔အား ကယ္တင္ႏိုင္ပါေစ။ သာသနာေတာ္ႀကီးအား ေနေရာင္သဖြယ္ ထြန္းေတာက္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစ။

အတိတ္ဘဝက ေတာ္စပ္ခဲ့ေသာ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔အား ေမတၱာပို႔

အနမတဂၢ သံသရာမွစ၍ ယခုဘဝ ဤအခ်ိန္ကေအာင္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္၍ လာခဲ့ၾကကုန္ေသာ ေဝမာနိက ၿပိတၱာ အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မကြ်တ္မလြတ္ၾကေသးကုန္ေသာ နာမ္ေလာကသားႏွင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ရုပ္နာမ္ရွင္ အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သိုက္နန္းရွင္၊ သိုက္နန္းသူ၊ သိုက္နန္းသား အေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ။ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ။ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနၾကရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡ အေပါင္းမွ လြတ္ၾကပါေစ။ ကြ်တ္ၾကပါေစ။ သာသနာေတာ္ႀကီးအား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီႏိုင္ၾကၿပီးလွ်င္ ကြ်တ္တမ္းဝင္ႏိုင္ၾကပါေစ။
အနမတဂၢ သံသရာမွစ၍ ယခုဘဝ ဤအခ်ိန္က်ေအာင္ ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး မေတာ္စပ္ခဲ့ၾကကုန္ေသာ ေဝမာနိက ၿပိတၱာ အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မကြ်တ္မလြတ္ၾကေသးကုန္ေသာ နာမ္ေလာကသားႏွင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ရုပ္နာမ္ရွင္ အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သိုက္နန္းရွင္၊ သိုက္နန္းသူ၊ သိုက္နန္းသား အေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ။ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ။ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနၾကရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡ အေပါင္းမွ လြတ္ၾကပါေစ။ ကြ်တ္ၾကပါေစ။ သာသနာေတာ္ႀကီးအား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီႏိုင္ၾကၿပီးလွ်င္ ကြ်တ္တမ္းဝင္ႏိုင္ၾကပါေစ။
စတုမဟာရာဇ္ နတ္မင္းႀကီး (၄)ပါးႏွင့္ သာသနာ့ဒါယကာ အဘ ဘိုးေတာ္သိၾကား၊ အဘ ဘိုးဘိုးေအာင္၊ အဘ ဘိုးမင္းေခါင္၊ ရွင္မထီး ရွင္အဇၨေဂါဏ၊ ေရႊစည္းခံု ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ျမေတာင္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ တေကာင္းဆရာေတာ္ႀကီး၊ သူရႆတီမယ္ေတာ္ႀကီးအျပင္ ဝိဇၨာရွစ္ေသာင္း ဆရာေပါင္း၊ ရေသ့ရွစ္ေသာင္း ဆရာေပါင္းႏွင့္္ ေျခာက္က်ိပ္ကိုးပါးေသာ ထြက္ရပ္ေပါက္ ဆရာသခင္ အေပါင္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ပုပၸားေတာင္ျမတ္ ေတာင္ကလပ္ႏွင့္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းလံုးရွိၾကကုန္ေသာ ဝိဇၨာ၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ တပႆီ အေပါင္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ မဟိဒၶိရွင္၊ သိဒၶိရွင္ အေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ခ်မ္းသာ မဂၤလာ အျဖာျဖာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုျပည့္ဝၾကပါေစ။
သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာ အတြင္း ၃၇-မင္း၊ အျပင္ ၃၇-မင္း၊ အရန္ ၃၇-မင္း ၁၁၁ပါးေသာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုျပည့္ဝၾကပါေစ။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ။
အကြ်ႏ္ုပ္၏ ကိုယ္၌ ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ ကိုယ္ေစာင့္နတ္၊ မိဆိုင္နတ္၊ ဖဆိုင္နတ္၊ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ။
လူ႔ဘံုဘဝ လူ႔ေလာက၌ လူဟူ၍ ရွိေနၾကကုန္ေသာ ဗုဒၶႏြယ္ပြား မႏုႆလူသား အေပါင္းတို႔သည္ ေတြ႔ႀကံဳဆံုဆည္း ေနၾကရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။
နတ္ဘံုဘဝ နတ္ေလာက၌ နတ္ဟူ၍ ရွိေနၾကကုန္ေသာ ဗုဒၶႏြယ္ပြား နတ္အမ်ားတို႔သည္ ေတြ႔ႀကံဳဆံုဆည္း ေနၾကရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။
လူ႔ဘံုဘဝ လူ႔ေလာက၌ လူဟူ၍ ရွိေနၾကကုန္ေသာ ဗုဒၶႏြယ္ပြား မႏုႆလူသား အေပါင္းတို႔သည္ စိတ္ၾကည္သန္႔ရွင္း ကုိယ္တြင္းတရားေတြ ရရွိၾကပါေစ။ စိတ္ၾကည္သန္႔ရွင္း ကိုယ္တြင္းတရားေတြ ကိန္းေအာင္းၾကပါေစ။
နတ္ဘံုဘဝ နတ္ေလာက၌ နတ္ဟူ၍ ရွိေနၾကကုန္ေသာ ဗုဒၶႏြယ္ပြား နတ္အမ်ားတို႔သည္ စိတ္ၾကည္သန္႔ရွင္း ကုိယ္တြင္းတရားေတြ ရရွိၾကပါေစ။ စိတ္ၾကည္သန္႔ရွင္း ကိုယ္တြင္းတရားေတြ ကိန္းေအာင္းၾကပါေစ။
ပုဗၺဝိေဒဟ ေဒဝရာဇာ၊ အေရွ႕ကြ်န္းႀကီးတစ္ခြင္လံုးကို ပိုင္သစိုးမိုးေတာ္မူေသာ ပုဗၺဝိေဒဟ နတ္မင္းႀကီးသည္ က်န္းမာပါေစ။ ခ်မ္းသာပါေစ။ စိတ္ဓာတ္အစဥ္ ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိပါေစ။
ဇမၺဴဒီပ ေဒဝရာဇာ၊ ေတာင္ကြ်န္းႀကီးတစ္ခြင္လံုးကို ပိုင္သစိုးမိုးေတာ္မူေသာ ဇမၺဴဒီပ နတ္မင္းႀကီးသည္ က်န္းမာပါေစ။ ခ်မ္းသာပါေစ။ စိတ္ဓာတ္အစဥ္ ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိပါေစ။
အပၸရေဂၚရာန ေဒဝရာဇာ၊ အေနာက္ကြ်န္းႀကီးတစ္ခြင္လံုးကို အပိုင္စိုးမိုးေတာ္မူေသာ အပၸရေဂၚရာန နတ္မင္းႀကီးသည္ က်န္းမာပါေစ။ ခ်မ္းသာပါေစ။ စိတ္ဓာတ္အစဥ္ ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိပါေစ။
ဥတၱရဂုရု ေဒဝရာဇာ ေျမာက္ကြ်န္းႀကီးတစ္ခြင္လံုးကို အပိုင္စိုးမိုးေတာ္မူေသာ ဥတၱရဂုရု နတ္မင္းႀကီးသည္ က်န္းမာပါေစ။ ခ်မ္းသာပါေစ။ စိတ္ဓာတ္အစဥ္ ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိပါေစ။

နံနက္အိပ္ရာထ ေမတၱာဖြင့္

ကာယဇကာယ ေဒဝတာ၊ ကာယဇ- ကိုယ္ကာယကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္ က်န္းမာၾကပါေစ။ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
စိတၱဇသဒၵ ေဒဝတာ၊ စိတၱဇ အသံကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္ က်န္းမာၾကပါေစ။ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
နကၡတၱနိႆယ ေဒဝတာ၊ နကၡတ္ကိုမွီ၍ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္ က်န္းမာၾကပါေစ။ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
အဌဂဟာ ေဒဝတာ၊ ၿဂိဳဟ္ႀကီးရွစ္လံုးကို ပိုင္ဆိုင္ၾကကုန္ေသာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္ က်န္းမာၾကပါေစ။ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ဣဒၶိဇ ေဒဝတာ၊ ဘုန္းတန္ခိုးျဖစ္ေစတတ္ေသာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္ က်န္းမာၾကပါေစ။ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
မေနာရဌ ေဒဝတာ၊ စိတ္ႏွလံုး၏ အလိုကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္ က်န္းမာၾကပါေစ။ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
စတုေဗဒ ေဒဝတာ၊ ေဗဒင္ေလးပံုကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္ကုန္ေသာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္ က်န္းမာၾကပါေစ။ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ဝိမာန ေဒဝတာ၊ ဗိမာန္အေဆာက္အအံုတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္ က်န္းမာၾကပါေစ။ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ရတနာမယ ေဒဝတာ၊ ရတနာ (၇)ပါး၊ ရတနာ (၉)ပါးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ နတ္အေပါင္းတို႔သည္ က်န္းမာၾကပါေစ။ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

သာသနာေစာင့္ နတ္မင္းႀကီး (၄)ပါးႏွင့္ အေႁခြအရံမ်ား ေမတၱာပို႔ရန္

၁။       ျမင့္မိုရ္ေတာင္မွ အေရွ႕မ်က္ႏွာအရပ္၌ (ဓတၱရဌ) နတ္မင္းႀကီး အမွဴးျပဳေသာ ဂႏၶဗၺ-ဂႏၶဗ႓ီ အလီလီေသာ  နတ္ေဒဝါ အေပါင္းတို႔သည္ မုန္းမာန္မ်က္ပြား၊ ငါးပါးရန္ေဘး ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ပူေလာင္ထန္ျပင္း ဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ေၾကာင့္ၾကပူဆာ ဗ်ာပါကင္းစင္ ၾကည္လင္ေအးျမၾကပါေစ။ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ခ်မ္းသာစြာ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။
၂။       ျမင့္မိုရ္ေတာင္မွ ေတာင္မ်က္ႏွာအရပ္၌ (ဝိရူဠက) နတ္မင္းႀကီး အမွဴးျပဳေသာ ကုမ႓ဏ္ နတ္ေဒဝါ အေပါင္းတို႔သည္ မုန္းမာန္မ်က္ပြား၊ ငါးပါးရန္ေဘး ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ပူေလာင္ထန္ျပင္း ဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ေၾကာင့္ၾကပူဆာ ဗ်ာပါကင္းစင္ ၾကည္လင္ေအးျမၾကပါေစ။ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ခ်မ္းသာစြာ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။
၃။       ျမင့္မိုရ္ေတာင္မွ အေနာက္မ်က္ႏွာအရပ္၌ (ဝိရူပကၡ) နတ္မင္းႀကီး အမွဴးျပဳေသာ ၾကည္းေန၊ ေရေန၊ အေထြေထြ ဓာတ္ျခား နတ္နဂါးအေပါင္းတို႔သည္ မုန္းမာန္မ်က္ပြား၊ ငါးပါးရန္ေဘး ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ပူေလာင္ထန္ျပင္း ဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ေၾကာင့္ၾကပူဆာ ဗ်ာပါကင္းစင္ ၾကည္လင္ေအးျမၾကပါေစ။ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ခ်မ္းသာစြာ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။
၄။       ျမင့္မိုရ္ေတာင္မွ ေျမာက္မ်က္ႏွာအရပ္၌ (ကုေဝရ) နတ္မင္းႀကီး အမွဴးျပဳေသာ နတ္ဘီလူးအေပါင္းတို႔သည္ မုန္းမာန္မ်က္ပြား၊ ငါးပါးရန္ေဘး ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ပူေလာင္ထန္ျပင္း ဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ေၾကာင့္ၾကပူဆာ ဗ်ာပါကင္းစင္ ၾကည္လင္ေအးျမၾကပါေစ။ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ခ်မ္းသာစြာ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

(ကမ႓ာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အထူးပြားမ်ားေစေသာ ေမတၱာပို႔မ်ား အားဆက္တင္ပါမည္)

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္
ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz