18.5.11

ကမ႓ာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အထူးပြားမ်ားေစေသာ ေမတၱာပို႔မ်ားအို ကမ႓ာသူ ကမ႓ာသားအေပါင္းတို႔……
အသင္တို႔တစ္ေတြ ကမ႓ာ့ရန္မီးေတြ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကြယ္ . ေပ်ာက္ၾကပါေစ။ မိစၧာဝါဒေတြ ပ်က္သုဥ္း၍သြားပါေစ။ သမၼာဆႏၵ ဟူသမွ်ေတြတိုးတက္ၾကပါေစ။ ပဋိပကၡ အဝဝေတြ ၿငိမ္းေအးၾကည္သာျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါေစ။
ကမ႓ာ့နိယာမ အမွန္တရားႀကီးသည္ တိုင္းျပည္တိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းတို႔၌ ကိန္းဝပ္တည္ေနၾကပါေစ။
ေအာင္ ဗုဒၶ၊ သရဏဂံု ကိုယ္လံုးၿခံဳ လံုေစေသာ္။
ေအာင္ ဓမၼ၊ သရဏဂံု ကုိယ္လံုးၿခံဳ လံုေစေသာ္။
ေအာင္ သံဃ၊ သရဏံဂံု ကိုယ္လံုးၿခံဳ လံုေစေသာ္။
ေအာင္ ရတနာဓာတ္ ကမ႓ာအရပ္ရပ္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံ၍သာ တည္ေစေသာ္။

သေဗၺေဒဝါ အႏုေမာဒႏၲဳ သဗၺဒါ 

အားလံုးေသာ (၇)ရက္ သားသမီးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းေသာ အာရံု၊ ေကာင္းေသာနိမိတ္၊ ေကာင္းေသာ စိတ္ဓာတ္ေတြ ကိန္းဝပ္လာၾကပါေစ။ အဟာရသုခ ျပည့္ဝလာၾကပါေစ။

ရုပ္နာမ္ရွင္မ်ားအား ေမတၱာပို႔ေစျခင္း

ဤေနရာမွ အေရွ႕မ်က္ႏွာအရပ္၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ ရုပ္နာမ္ရွင္ အေပါင္းတို႔သည္ (ကိုယ္စီ ကိုယ္ငွ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ) ၂
ဤေနရာမွ အေရွ႕ေတာင္မ်က္ႏွာအရပ္၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ ရုပ္နာမ္ရွင္ အေပါင္းတို႔သည္ (ကိုယ္စီ ကိုယ္ငွ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ) ၂
ဤေနရာမွ ေတာင္မ်က္ႏွာအရပ္၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ ရုပ္နာမ္ရွင္အေပါင္းတို႔သည္ (ကိုယ္စီ ကိုယ္ငွ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ) ၂
ဤေနရာမွ အေနာက္ေတာင္မ်က္ႏွာအရပ္၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ ရုပ္နာမ္ရွင္ အေပါင္းတို႔ သည္ (ကိုယ္စီ ကိုယ္ငွ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ) ၂
ဤေနရာမွ အေနာက္မ်က္ႏွာအရပ္၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ ရုပ္နာမ္ရွင္ အေပါင္းတို႔သည္ (ကိုယ္စီ ကိုယ္ငွ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ) ၂
ဤေနရာမွ အေနာက္ေျမာက္မ်က္ႏွာအရပ္၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ ရုပ္နာမ္ရွင္ အေပါင္းတို႔သည္ (ကိုယ္စီ ကိုယ္ငွ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ) ၂
ဤေနရာမွ ေျမာက္မ်က္ႏွာအရပ္၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ ရုပ္နာမ္ရွင္ အေပါင္းတို႔သည္ (ကိုယ္စီ ကိုယ္ငွ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ) ၂
ဤေနရာမွ အေရွ႕ေျမာက္မ်က္ႏွာအရပ္၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ ရုပ္နာမ္ရွင္ အေပါင္းတို႔သည္ (ကိုယ္စီ ကိုယ္ငွ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ) ၂
ဤေနရာမွ ေအာက္မ်က္ႏွာအရပ္၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ ရုပ္နာမ္ရွင္ အေပါင္းတို႔သည္ (ကိုယ္စီ ကိုယ္ငွ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ) ၂
ဤေနရာမွ အထက္မ်က္ႏွာအရပ္၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ ရုပ္နာမ္ရွင္ အေပါင္းတို႔သည္ (ကိုယ္စီ ကိုယ္ငွ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ) ၂

ေမတၱာပဋိပတ္က်င့္စဥ္

၁။ ဤျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြင္း၌ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး အေပါင္းတို႔သည္ က်ပ္တည္းက်ဥ္းေျမာင္းျခင္းဒုကၡမွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။
၂။ ဤျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကကုန္ေသာ အေစာင့္အေရွာက္ အေပါင္းတို႔သည္ စိတ္ဓာတ္ၾကည္လင္မႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ ရရွိၾကပါေစ။
၃။ ဤျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြင္း၌ ၿမိဳ႕ေတာ္ အႏွံ႔အျပားကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွင္ အေပါင္းတို႔သည္ ၾကည္လင္မႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ ရရွိၾကပါေစ။
၄။ ဤျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြင္း ေက်းရြာအႏွံ႔အျပား နယ္ပယ္ေတာ္အႏွံ႔အျပားတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ အေစာင့္အေရွာက္ အေပါင္းတို႔သည္ ၾကည္လင္မႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ ရရွိၾကပါေစ။
 ၅။ ဗုဒၶ၏ ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္၊ ဆံေတာ္၊ ေစတီေတာ္၊ ပုထိုးေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ ေနၾကကုန္ေသာ အေစာင့္အေရွာက္ အေပါင္းတို႔သည္ ၾကည္လင္မႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ ရရွိၾကပါေစ။
၆။ ဇရပ္၊ တန္ေဆာင္း၊ ဂူေက်ာင္း၊ ဥမင္၊ ထို႔ျပင္ တစ္ဖန္ ေရတြင္းေရကန္ အသီးသီးတို႔၌ ေစာင့္ေရွာက္ေန ၾကေသာ အေစာင့္အေရွာက္ အေပါင္းတို႔သည္ ၾကည္လင္မႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ .ေအးခ်မ္းမႈတို႔ ရရွိၾကပါေစ။
၇။ ေတာ္အထပ္ထပ္၊ ေတာင္အထပ္ထပ္တို႔၌ ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကကုန္ေသာ အေစာင့္အေရွာက္ အေပါင္း တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္တို႔၌ မီွေနၾကကုန္ေသာ ရုကၡေဒဝါ နတ္အေပါင္းတို႔ သည္လည္းေကာင္း ၾကည္လင္မႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ ရရွိၾကပါေစ။
၈။ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမလပ္ ျမစ္ႀကီးျမစ္ငယ္ အသြယ္သြယ္တို႔၌ ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကကုန္ေသာ အေစာင့္ အေရွာက္ အေပါင္းတို႔သည္ ၾကည္လင္မႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ ရရွိၾကပါေစ။
၉။ အေရွ႕အရပ္မ်က္ႏွာကို စိုးမိုးေနၾကကုန္ေသာ အေရွ႕အရပ္မ်က္ႏွာဆိုင္ရာ အေစာင့္အေရွာက္ အေပါင္း တို႔သည္ ၾကည္လင္မႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ ရရွိၾကပါေစ။
၁၀။ ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာကို စိုးမိုးေနၾကကုန္ေသာ ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာဆိုင္ရာ အေစာင့္အေရွာက္ အေပါင္းတို႔သည္ ၾကည္လင္မႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ ရရွိၾကပါေစ။
၁၁။ အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာကို စိုးမိုးေနၾကကုန္ေသာ အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာဆိုင္ရာ အေစာင့္အေရွာက္ အေပါင္းတို႔သည္ ၾကည္လင္မႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ ရရွိၾကပါေစ။
၁၂။ ေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာကို စိုးမိုးေနၾကကုန္ေသာ ေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာဆိုင္ရာ အေစာင့္အေရွာက္ အေပါင္းတို႔သည္ ၾကည္လင္မႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ ရရွိၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္


ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz