19.5.11

ၿဂိဳဟ္ႀကီးရွစ္ခြင္ေမတၱာပို႔ ၊ နဂါးမ်ားေမတၱာပို႔၁။ ဂဠဳန္ကိုစီးတဲ့ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ေစာင့္ နတ္မင္းႀကီးသည္ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ မိမိတို႔ၿဂိဳဟ္ခြင့္ဆိုင္ရာ တနဂၤေႏြ သားသမီးအေပါင္းတို႔ကိုလည္း စိတ္ေကာင္း၊ ဓာတ္ေကာင္း၊ ကိန္းေအာင္း၍လာေအာင္ ဖြင့္ႏႈိးေပးပါေစ။
၂။ က်ားကိုစီးတဲ့ တနလၤာၿဂိဳဟ္ေစာင့္ နတ္မင္းႀကီးသည္ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ မိမိတို႔ၿဂိဳဟ္ခြင့္ဆိုင္ရာ တနလၤာ သားသမီးအေပါင္းတို႔ကိုလည္း စိတ္ေကာင္း၊ ဓာတ္ေကာင္း၊ ကိန္းေအာင္း၍လာေအာင္ ဖြင့္ႏႈိးေပးပါေစ။
၃။ ျခေသၤ့ကိုစီးတဲ့ အဂၤါၿဂိဳဟ္ေစာင့္ နတ္မင္းႀကီးသည္ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ မိမိတို႔ၿဂိဳဟ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အဂၤါ သားသမီးအေပါင္းတို႔ကိုလည္း စိတ္ေကာင္း၊ ဓာတ္ေကာင္း၊ ကိန္းေအာင္း၍လာေအာင္ ဖြင့္ႏႈိးေပးပါေစ။
၄။ ဆင္ကိုစီးတဲ့ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ေစာင့္ နတ္မင္းႀကီးသည္ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ မိမိတို႔ၿဂိဳဟ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဟူး သားသမီးအေပါင္းတို႔ကိုလည္း စိတ္ေကာင္း၊ ဓာတ္ေကာင္း၊ ကိန္းေအာင္း၍လာေအာင္ ဖြင့္ႏႈိးေပးပါေစ။
၅။ နဂါးကိုစီးတဲ့ စေနၿဂိဳဟ္ေစာင့္ နတ္မင္းႀကီးသည္ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ မိမိတို႔ၿဂိဳဟ္ခြင့္ဆိုင္ရာ စေန သားသမီးအေပါင္းတို႔ကိုလည္း စိတ္ေကာင္း၊ ဓာတ္ေကာင္း၊ ကိန္းေအာင္း၍လာေအာင္ ဖြင့္ႏႈိးေပးပါေစ။
၆။ ႂကြက္ကိုစီးတဲ့ ၾကာသာပေတးၿဂိဳဟ္ေစာင့္ နတ္မင္းႀကီးသည္ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ ကိုယ္၏
ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ မိမိတို႔ၿဂိဳဟ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ၾကာသာပေတး သားသမီးအေပါင္းတို႔ကိုလည္း စိတ္ေကာင္း၊ ဓာတ္ေကာင္း၊ ကိန္းေအာင္း၍လာေအာင္ ဖြင့္ႏႈိးေပးပါေစ။
၇။ ဟိုင္းကိုစီးတဲ့ ရာဟုၿဂိဳဟ္ေစာင့္ နတ္မင္းႀကီးသည္ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ မိမိတို႔ၿဂိဳဟ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ရာဟု သားသမီးအေပါင္းတို႔ကိုလည္း စိတ္ေကာင္း၊ ဓာတ္ေကာင္း၊ ကိန္းေအာင္း၍လာေအာင္ ဖြင့္ႏႈိးေပးပါေစ။
၈။ ပူးကိုစီးတဲ့ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ေစာင့္ နတ္မင္းႀကီးသည္ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ။ မိမိတို႔ၿဂိဳဟ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေသာၾကာ သားသမီးအေပါင္းတို႔ကိုလည္း စိတ္ေကာင္း၊ ဓာတ္ေကာင္း၊ ကိန္းေအာင္း၍လာေအာင္ ဖြင့္ႏႈိးေပးပါေစ။

နဂါးမ်ားေမတၱာပို႔

ေဘာဂဝတီ နဂါးျပည္၌ စံေနေပ်ာ္ပါး နဂါးအေပါင္းတို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က ေမတၱာဘာဝနာ ပြားမ်ား၍ေပးၾက ပါေတာ့မည္။ အာရံုစူးစိုက္ ႏွလံုးပိုက္၍ ေထာင္နားစိုက္ၾကပါကုန္ေလာ့။ ႏွလံုးသြင္းၾကပါကုန္ေလာ့။ (၃ ေခါက္ဆိုပါ)
ေဘာဂဝတီ နဂါးျပည္၌ စံေနေပ်ာ္ပါး နဂါးအေပါင္းႏွင့္ ေႁခြရံမ်ားစြာ နဂါးအေပါင္းတို႔သည္ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ။ မိမိတို႔ခံစားေနရေသာ ဘဝဝဋ္ဒုကၡအေပါင္းမွ ကြ်တ္ၾကပါေစ။ လြတ္ၾကပါေစ။                  (၃ ေခါက္ဆိုပါ)
ေကတုမတီ ေတာင္ငူျပည္မွ ကတိေမွာက္မွားသျဖင့္ ပစၥည္းသိုက္၊ ဓာတ္သိုက္၊ ရတနာသိုက္တို႔ ကိုေစာင့္ .ေရွာက္၍ ေနၾကကုန္ေသာ သိုက္နန္းသူ သိုက္နန္းသား အေပါင္းတို႔သည္ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾက ပါေစ။ မိမိ တို႔ခံစားေနရေသာ ဘဝဝဋ္ဒုကၡအေပါင္းမွ ကြ်တ္ၾကပါေစ။ လြတ္ၾကပါေစ။                                  (၃ ေခါက္ဆိုပါ)
ေဘာဂဝတီ နဂါးျပည္မွ အစိုးတရ တန္ခိုးျပ၍ နဂါးအေပါင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ အာကာရဌ နဂါးမင္းႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ သီရိႏၵမင္းဘဝမွ ဆင္းသက္၍လာေသာ ေဇယ်ေသန နဂါးမင္းႀကီးသည္ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိၾကပါေစ။ မိမိတို႔ခံစားေနရေသာ ဘဝဝဋ္ဒုကၡအေပါင္းမွ ကြ်တ္ၾကပါေစ။ လြတ္ၾကပါေစ။     (၃ ေခါက္ဆိုပါ)
ဤကဲ့သို႔ ေမတၱာဘာဝနာ ပြားမ်ားရျခင္းမွာ အရိေမတၱယ်သဒၶါဓိက ဘုရားအေလာင္းေတာ္ႀကီး၏ ၾသဝါဒ .ေတာ္အရ ေမတၱာဘာဝနာ ပြားမ်ားရသည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိၾကပါေစ၊ သာဓုအႏုေမာ ဒနာ ေခၚႏိုင္ၾကပါေစ။                                                                                   
(၃ ေခါက္ဆိုပါ)
ေအာင္သိဒၶိမဂၤလာ ေအာင္ပန္းေတာ္ ေဝျဖာျဖာႏွင့္ ျပည္အမတာ နိဗၺာန္နန္းကို လွမ္းတက္ႏိုင္ၾကပါေစ .ျပည္အမတာ နိဗၺာန္နန္းကို လွမ္းတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။                          
(၃ ေခါက္ဆိုပါ)

အမွ်ေဝေမတၱာပို႔ဆုေတာင္း

ဤသို႔ျပဳရ၊ ျမတ္ပုညကို၊ ႀကီးထျမင့္ေခါင္၊ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ဦး၊ မကက်ဴးသား၊ ေက်းဇူးအရွင္၊ ေမြးမိခင္ႏွင့္၊ ဖခင္ တို႔အား၊ ရျငားပါေစ၊ ေပးေဝငွ၏။ မေသြနိစၥ၊ ဤကာယကို၊ ေစာင့္ထေပတတ္၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္လည္း၊ မလပ္ .ေစရ၊ ေပးေဝငွ၏။ မိတၱေဆြညာ၊ ဆရာသမား၊ ဘိုးဘြားကအစ၊ ယမရာဇာ၊ ေဒဝါယကၡ၊ ဣႏၵဘုမၼာ၊ အာကာ သနတ္၊ အထူးမွတ္၍ မျပတ္ပုည၊ ကုသလကို၊ ရၾကပါေစ၊ အမွ်ေဝ၏။ သေဗၺသတၱာ၊ သတၱဝါဟု၊ နာနာေလာ က၊ အနႏၲတြင္၊ မျပတ္စဥ္ကာ၊ သတၱဝါသ၊ ဘံုကိုးဝႏွင့္၊ ဝိညာဏ၏႒ိတိ၊ တည္ရွိခုႏွစ္ပါး၊ မ်ားစြာလံုးစံု၊ ဘံုသံုး ဆယ္တစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္သမွ်၊ ေဝေနယ်အား၊ အမွ်ကိုသိုလ္၊ ေပးေဝလို၏။ ထို ကုသလ၊ ျမတ္ပုညကို၊ အမွ် ရၾက သည္ျဖစ္ေစေသာ္ဝ္။

ကုသိုလ္ အမွ် အမွ် အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့။
(၃ ေခါက္ဆိုပါ)
အမွ်ရၾက၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစေသာ္္။ ဝသုေႁႏၵ ဤေျမပံသု သီလာထုလည္း သက္ေသအမႈ တည္ေစေသာ္ဝ္။
                                  
ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz