13.6.11

BWL တည္ေထာင္သူတို႔၏ ေနာက္ေၾကာင္းကမ႓ာ့ကုမၸဏီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈစနစ္၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္သာမက ဟြန္သည္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပင္ပဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဟြန္း၏ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အင္အားျပည့္ဝသည့္  ၊ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၊ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တုိက္ရိုက္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရံုသာ မက ၄င္းတို႔၏ ဘဝအဆင့္ အတန္းမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆိုရလွ်င္ ဟြန္၏လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေပးဆပ္မႈမ်ားသည္ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သာမက ‘ကမ႓ာ့ထိပ္တန္း’ ၏ လက္တံ မ်ားကိုပါ ေက်ာ္လြန္ေနေပသည္။ သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခ်ိန္ အမ်ားစုကို လည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီး တစ္ခုလံုးအား ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပး ျမွဳပ္ႏွံထားသည္။


စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတြင္လည္း အဓိကအခန္းက႑၌ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစ၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္မူ ဥကၠဌျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဥကၠဌတာဝန္ ယူထားစဥ္ ကာလ အတြင္း၌ စကၤာပူျပန္ၾကားေရး ဦးပိုင္ဌာန၏ လ်န္ေဟးေက်ာင္းေပါင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံမွ အလားအလာေကာင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္ရာ ထူးခြ်န္ဆုကို တီထြင္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အၾကားတြင္ အဆိုပါဆုသည္ အထူးေရပန္းစားသည့္ ႏွစ္စဥ္ အခမ္းအနား တစ္ခု
ျဖစ္လာၿပီး၊ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္၏ အေရးပါမႈကိုလည္း လူအမ်ား ပိုမိုသတိထားလာမိခဲ့ၾကသည္။

ပညာေရးဌာနမ်ား၊ စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ဖိတ္ေခၚမႈေၾကာင့္ ေဒါက္တာဟြန္သည္ မၾကာခဏ သြားေရာက္ေဟာေျပာ ခဲ့ရေသးသည္။ ထိုသို႔ေဟာေျပာရသည့္ အခါတိုင္းတြင္လည္း စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ စိတ္ဓာတ္ကို အေလးထားျမွင့္တင္ေပးတတ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ ဟန္ေဆာင္မႈမရွိေသာ မွ်ေဝတတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္း မ်ားသာမက ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝန္း တစ္ခုလံုး အတြက္ပါ ဦးေဆာင္စံျပ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အလုပ္တာဝန္မ်ား ဆက္တိုက္ရႈပ္ေထြးေနေသာ္ျငား ၊ေဒါက္တာ ဟြန္သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ National University မွ MBA ဘြဲ႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Western Pacific University မွ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ၊ေဒါက္တာဘြဲ႔ကိုလည္းေကာင္း အရယူခဲ့ေသး သည္။ အစဥ္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ားပံုကို အေျပာမဟုတ္ အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသထူခဲ့သူျဖစ္ သည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံမွ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားတြင္သာမက လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အတြက္ကိုပါ အက်ိဳးျပဳခဲ့မႈ
မ်ားေၾကာင့္ ေဒါက္တာဟြန္သည္ ဆုတံဆိပ္မ်ားစြာ ခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ရသည္။ ဟြန္သည္ ‘အထူးခြ်န္ဆံုး အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္’ ဆုကို ၁၉၉၈ ႏွင့္ ၁၉၉၉ တို႔တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ရရွိခဲ့သည္။ Emst & Young မွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ လူေနမႈဘဝပံုစံဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ ထူးခြ်န္ဆုအတြက္ ဆန္ခါတင္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ပစိဖိတ္၊ မေလးရွားမွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ စတုတၳေျမာက္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ ထူးခြ်န္ဆုကို ထိုႏွစ္တြင္ပင္လည္းေကာင္း အျခားၿပိဳင္ဖက္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။

စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္စိတ္ဓါတ္ကို လူအမ်ားပို၍ ျမတ္ႏိုးတတ္ေစရန္ႏွင့္ ၄င္းႏွင့္အတူ တြဲဖက္ပါလာတတ္ေသာ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္တတ္ေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးသည့္ အေနျဖင့္ သူမ ျဖတ္သန္း ခဲ့ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ‘စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ ဒိုရာဟြန္’ ဟူေသာ အတၳဳပၸတၱိစာအုပ္ထဲတြင္ ဖြင့္ဟမွ်ေဝ ထားပါသည္။

ေဒါက္တာ ဒိုရင္းတန္၏ ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အလွျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အဟာရျဖည့္တင္းျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေရာယွက္ေနခဲ့သည္။ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းၿပီးကတည္းက သူမ၏ ဘဝကို အလွျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ပညာရပ္အတြက္ ပညာသင္ေပါင္း မ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

သူမ မိသားစု ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အဟာရဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို သိရွိလာၿပီး ၊ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဟာရတန္ဖိုးမ်ား သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ ပို၍ အားသန္လာခဲ့သည္။ အားလပ္ခ်ိန္ မ်ားကိုလည္း အလဟသ မျဖစ္ေစဘဲ American Academy of Nutrition မွ အဟာရသိပၸံဆုိင္ရာဘြဲ႔တစ္ခု ကို ရယူခဲ့ေသးသည္။ ဇီဝေဆးဝါးဌာနတြင္ တြဲဘက္သုေတသနမွဴးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး မၾကာမီ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Kennedy University မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ကို ရယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ Occidental Institute Research Foundation ၏ မဟာဌာနတြင္လည္း အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေဒါက္တာတန္၏ အျခားဝိေသသတစ္ခုမွာ EAV (RM 105) ကိရိယာမ်ားအတြက္ အထူးခန္႔အပ္ထားေသာ အာရွသား နည္းျပအနည္းစုတြင္းမွ တစ္ဦးျဖစ္ေနျခင္းပင္။ EAV ဆိုသည္မွာ ႀကီးႀကီးမားမားေရာဂါ အေျမာက္အျမားကို ကာကြယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ တိုင္းတာမႈတိက်သည့္ ကိရိယာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာတန္သည္ အလွျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းသာမက အဟာရဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူအျဖစ္ႏွင့္ပါ တာဝန္ႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ရွားပါး ပါရမီရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္လည္း တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္း၏ နက္နဲ႔မႈမ်ားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိထားျပန္သည္။ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈ နည္းစနစ္ကို ကြ်မ္းဝင္ျခင္းႏွင့္အတူ ေဒါက္တာဒိုရာဟြန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကမ႓ာ့ထိပ္တန္း ကုမၸဏီကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ဤကုမၸဏီသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ျဖန္႔ခ်ီေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ ေဒါက္တာတန္သည္ အဟာရဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ bwl ၏ အေရာင္းရဆံုး ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ပင္ ေဒါက္တာတန္၏ ႀကိဳးစားမႈရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။

ကမ႓ာ့တစ္ဝွမ္းရွိ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဖရင့္မ်ားတြင္ လာေရာက္ေဟာေျပာေပးပါရန္ မၾကာခဏ ဖိတ္ၾကား ခံရရံုသာမက စကၤာပူျပန္ၾကားေရးဦးပိုင္ဌာန၏ လ်န္ေဟးဝမ္းေပါင္မွ က်န္းမာေရးက႑တြင္ လည္း (ပံုမွန္ေရးသားေနသူျဖစ္သည္)* အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ား (*) လ်န္ေဟးဝမ္းေပါင္၏ တစ္ႏွစ္ ၊ႏွစ္ႀကိမ္ထုတ္ က်န္းမာေရးစာေစာင္ျဖစ္ေသာ ‘သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ လူမႈဘဝျဖစ္လာေရး လမ္းညႊန္ ၂၀၀၅’ တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ေရးသားခဲ့ေသးသည္။

မိမိလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒါက္တာတန္၏ အမ်ိဳး သမီးစြန္႔ဦး လုပ္ငန္းရွင္ ထူးခြ်န္ဆု (စကၤာပူ) ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ လည္း Emst & Young မွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ လူေနမႈဘဝပံုစံ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ ထူးခြ်န္ဆု အတြက္ ဆန္ကာတင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ အျခားထင္ရွားေသာ ဆုမ်ားအနက္ ပစိဖိတ္၊ မေလးရွားမွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ ထူးခြ်န္ဆု (၂၀၀၅) လည္း ပါဝင္သည္။


                                                  DR. Dora Hoan & DR. Doreen Tan

[bwl Life at its best မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္]

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz