12.7.11

လိုက္နာက်င့္ႀကံဖြယ္ရာေတြးမည္ႀကံလည္း သင့္စိတ္ထဲ အၿမဲဆင္ျခင္ပါ။
မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသား ဘယ္သူမ်ား ထိမည္လဲ။
ထိခိုက္ႏိုင္ျငား အေတြးမ်ား မမွားေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ေတြးဆဲမွာလည္း သင့္စိတ္ထဲ အၿမဲဆင္ျခင္ပါ။
မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသား ဘယ္သူမ်ား ထိမည္လဲ။
ထိခိုက္ႏိုင္ျငား အေတြးမ်ား မမွားေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ေတြးၿပီးျပန္လည္း သင့္စိတ္ထဲ အၿမဲဆင္ျခင္ပါ။
မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသား ဘယ္သူမ်ား ထိမည္လဲ။
ထိခိုက္ႏိုင္ျငား အေတြးမ်ား မမွားေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

                                                                                                          (ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္


                                                


ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz