14.4.15

ေကာင္းမႈတစ္ခုအရင္းျပဳလို


မသိသူေက်ာ္သြားသိသူေဖာ္စား- (သႀကၤန္အခါေတာ္အတြင္း ေကာင္းမႈတစ္ခု အရင္းျပဳလုိတဲ့ ေစတနာ) 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္-စက္၀ိုင္းလကၤာ
အသြယ္(၈)ပါးျပ လကၤာေဆာင္ပုဒ္
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွလြတ္ေၾကာင္းတည္း။
ဒိဌိျဖဳတ္ လကၤာေဆာင္ပုဒ္
အ၀ိဇၨာႏွင့္တဏွာရင္းခံ၊ ဥပါဒါန္၊ ကံေၾကာင့္ရုပ္နာမ္ေပၚ၊ အပင္မွမ်ိဳး၊ မ်ိဳးမွအပင္၊ အမွ်င္မျပတ္၊ ဆက္စပ္သည့္ဟန္၊ ကံေၾကာင့္နာမ္ရုပ္၊ နာမ္ရုပ္ေၾကာင့္ကံ၊ အဖန္ဖန္ ျဖစ္ျပန္နည္းအေလွ်ာ္၊ ျဗဟၼာ-သိၾကား၊ စသည္မ်ားက ထင္ရွားျပဳျပင္၊ စီရင္ဖန္ဆင္း၊ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္၊ လူနတ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါတို႔၊ ျဖစ္လာရမႈ၊ မဟုတ္ဟု၊ ဉာဏ္ျဖင့္ရႈ၍ေမွ်ာ္။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ရဲ႕အဓိပၸါယ္-
မိမိတို႔ရရွိထားတဲ့ ဘ၀ရဲ႕အေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေနထိုင္ၾကရတဲ့ ခႏၶာရဲ႕အေၾကာင္းေတြကို ေဟာၾကားထားတဲ့ တရားကို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားလို႔ ေခၚပါတယ္။
သစၥာတရား၏အဓိပၸါယ္-
မိမိတို႔ရရွိထားတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ အျပစ္၊ မိမိတို႔ေနထိုင္ၾကရတဲ့ ခႏၶာရဲ႕အျပစ္ေတြကို ေဟာၾကားထားတဲ့ တရားကို သစၥာတရားလို႔ေခၚပါတယ္။
ေန႔စဥ္၀တ္ျပဳေနက်အတိုင္း ၾသကာသကန္ေတာ့ခန္း၊ သီလေတာင္းခန္း ဘုရားရွိခိုးခန္း၊ သရဏံဂံု ေဆာက္တည္ခန္း၊ ကိုးပါးသီလ ေဆာက္တည္ခန္းတို႔ကို ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ၿပီးပါက-
တရားအားမထုတ္မီ ျပဳလုပ္ရန္ ပုဗၺကိစၥငါးပါး။
‘နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ’ သံုးႀကိမ္ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။
၁။ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ခႏၶာငါးပါး၊ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကို ျမတ္စြာဘုရားအား လွဴဒါန္းပါ၏ အရွင္ဘုရား။
၂။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မိုက္မဲေတြေ၀ခဲ့သည့္ အေလ်ာက္ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ မိဘဆရာ ပုဂၢိဳလ္သူျမတ္တို႔အား ကံသံုးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာကံျဖင့္ ျပစ္မွားမိသည္ရွိေသာ္ ထိုအျပစ္တို႔မွ ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာ ေတာင္းပန္၀န္ခ် ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
၃။ ကိုယ္ေစာင့္နတ္၊ အိမ္ေစာင့္နတ္၊ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္၊ ဓမၼာရံုေစာင့္နတ္၊ ရြာေစာင့္နတ္၊ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္၊ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္၊ ကမ႓ာေစာင့္နတ္တို႔ႏွင့္တကြ ရွိရွိသမွ် သတၱ၀ါဟူသမွ်တို႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး ေဘးမသီရန္မခ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
၄။ ေရွးေရွးဘ၀ ယခုဘ၀ ျပဳျပဳသမွ် တပည့္ေတာ္တို႔၏ ဒါန သီလ စေသာ ကုသိုလ္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္တို႔ အလိုရွိအပ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို ရျခင္းေရာက္ျခင္း အက်ိဳးငွာ လွ်င္ျမန္စြာ ေက်းဇူးျပဳပါေစသတည္း။
၅။ ငါသည္ မုခ်ေသရမည္။ အခ်ိန္ပိုင္းသာ လိုေတာ့သည္။ အေသမဦးခင္ ဉာဏ္ဦးေအာင္ အားထုတ္ပါေတာ့မည္။
ကမၼဌာန္းေတာင္း
ကမၼဌာနံ ေမဘေႏၲ ေဒထ၊ သံသာရ၀ဋဒုကၡေတာ ေမာစနတၳာယ- ဘေႏၲ-အရွင္ျမတ္တို႔ဘုရား၊ ေမ(အမွာကံ)- တပည့္ေတာ္တို႔အား၊ သံသာရ၀ဋဒုကၡေတာ- သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ၊ ေမာစနတၳာရ- လြတ္ေျမာက္ပါေစျခင္း အက်ိိဳးငွာ၊ ကမၼဌာနံ- မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ေပါက္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ ကမၼဌာန္းတရားကို၊ ေဒထ ကရုဏာထ- ေပးသနားေတာ္မူပါကုန္ဘုရား။
ရတနာျမတ္သံုးပါးအား ပူေဇာ္ျခင္း
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱိယာ ဗုဒၶံပူေဇမိ။
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱိယာ ဓမၼံပူေဇမိ။
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱယာ သံဃံပူေဇမိ။
၁။ ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱိယာ- ေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးအား အေလွ်ာ္ျဖစ္ေသာ ဤအက်င့္ျမတ္ ပဋိပတ္ျဖင့္၊ ဗုဒၶံ-ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပူေဇမိ- ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
၂။ ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱိယာ- ေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးအား အေလွ်ာ္ျဖစ္ေသာ ဤအက်င့္ျမတ္ ပဋိပတ္ျဖင့္၊ ဓမၼံ-တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ ပူေဇမိ- ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
၃။ ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱိယာ- ေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးအား အေလွ်ာ္ျဖစ္ေသာ ဤအက်င့္ျမတ္ ပဋိပတ္ျဖင့္၊ သံဃံ-သံဃာေတာ္ျမတ္ကို၊ ပူေဇမိ- ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
တစ္နာရီတရားထိုင္ပါ။ တရားထိုင္ၿပီးက နာရီ၀က္အမွတ္ေလးနဲ႔နား။ တစ္နာရီ တရားနာပါ။ နာရီ၀က္ အမွတ္ကေလးနဲ႔နား။ အနည္းဆံုး ၄ႀကိမ္တရားထိုင္ ၄ႀကိမ္တရားနာျပဳလုပ္ပါ။
တစ္ေန႔တာအတြက္ က်င့္ႀကံပြားမ်ား အားထုတ္ၿပီးက-
အမွ်ေပးေ၀ျခင္း-
ဤယေန႔အဖို႔၌၊ အကြ်ႏု္ပ္ ျပဳလုပ္အားထုတ္အပ္ေသာ၊ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာ၀နာကုသိုလ္၊ အစရွိေသာ၊ အထူးထူးေသာ၊ ကုသိုလ္တို႔၏ အဖို႔ဘာဂကို- ေရွးေရွးဘ၀၊ ယခုဘ၀၊ ေတာ္စပ္ၾကကုန္ေသာ၊ အမိအဘ၊ အဘိုးအဘြား၊ ဆရာသမား၊ အစထား၍ အားလံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔အား၊ အမွ်ေပးေ၀ပါကုန္၏။ အမွ်ရ၍၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ၊ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာၾကသည္ ျဖစ္ပါေစကုန္ေသာ္…..
ကုသိုလ္…. အမွ် အမွ် အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့။
သာဓု သာဓု သာဓု
စိတ္ဓါတ္အစဥ္ ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခနဲ႔ ျပည့္၀ၾကပါေစ။
ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz