24.2.16

ပခုကၠဴေရာက္ခဲ့စဥ္ ဘုရားဖူးမွတ္တမ္း


အခုတစ္ေခါက္ က်မ ဖူးခြင့္ရခဲ့တဲ့ မ်ားစြာေသာ ဘုရား ေစတီပုထိုးမ်ားအနက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ေရႊတန္႔တစ္ သရကၡန္ဘုရား၊ ပခန္းႀကီးသရကၡန္ဘုရားနဲ႔ ေရႊကူ တံကဲေတာ္တို႔ အေၾကာင္း ေရးသားလိုပါတယ္။
သိၾကားမင္းသည္ ဘုရားသာသနာေတာ္ကို အဓြန္႔ရွည္စြာေစာင့္ေရွာက္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ စိတ္ေကာင္း ေစတနာရွိသူ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးအား အ၀န္းဆယ္ယူဇနာ တိုင္တိုင္ေမႊးႀကိဳင္ေသာ သရကၡန္သားကို ျဖတ္၍ ‘အရွင္မင္းႀကီး ဤသရကၡန္္သစ္သားကား ဆယ္ယူဇနာ တိုင္တိုင္ ေမႊးႀကိဳင္သင္းပ်ံ႕၍ ရွင္ေဂါတမ ရုပ္တုေတာ္ ငါးဆူထု၍ ဓာတ္ေတာ္ႏွစ္ခုစီ ဌာပနာ ကိုးကြယ္ရသည္ ရွိေသာ္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္မက အက်ိဳးႀကီးျမတ္ပါသည္’ ဟုဆို၍ သရကၡန္ အႏွစ္တံုးကို ေပးအပ္လိုက္၏။ ထို႔ေနာက္ (၁၂) တစ္ဆယ့္ႏွစ္ဆူေသာ ဓာတ္ေတာ္တို႔ကိုပါ ေပးအပ္ျပန္၏။
အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးသည္ သိၾကားမင္းဆက္သေသာ သရကၡန္ အႏွစ္ေတာ္ႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ေရႊခြက္ျဖင့္ ခံယူေတာ္မူဆဲ ခဏ၌ပင္လွ်င္ ေျမငလ်င္ သံုးႀကိမ္လႈပ္၏။ သိၾကားမင္း ၀ိသႀကံဳနတ္ႏွင့္တကြ ေတာေစာင့္နတ္ ေတာင္ေစာင့္နတ္တို႔သည္ သာဓုသံုးႀကိမ္ ေခၚဆိုၾကၿပီး သာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ေရးကို ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္အပ္ေသာ သာသနာ့ ဒါယကာ ျဖစ္ေပသည္ဟု ေကာင္းခ်ီးေပးၾကကုန္၏။
အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးသည္ လက္ေတာ္သို႔ သရကၡန္ အႏွစ္ေရာက္ေသာ္ ဤသရကၡန္သစ္သားကား ေသးငယ္လွသည္၊ မည္ကဲ့သို႔ ရုပ္တုေတာ္ ငါးဆူ ထုရပါမည္နည္းဟု ဆိုလွ်င္ သိၾကားမင္းက ‘အရွင္မင္းႀကီး အကြ်ႏ္ုပ္ထုလုပ္ေပးပါမည္၊ ျပန္လည္ေပးအပ္ေလာ့’ ဟု ဆိုလွ်င္ မင္းႀကီးက ျပန္ေပးအပ္လိုက္၏။
သိၾကားမင္းသည္ နတ္တို႔တန္္ခိုးအားျဖင့္ ဖန္ဆင္းႏိုင္ပါေသာ္လည္း မင္းႀကီး၌ ပါေသာ ပန္းပု လက္သမားတို႔အား နည္းနာနိႆယ ရၾကေစျခင္းအက်ိဳးငွာ စူး၊ ေဆာက္၊ ဓားငယ္အတန္္ ဖန္ဆင္း၍ လက္ေလးသစ္ခန္႔ ရုပ္တုေတာ္ ငါးဆူထုလုပ္ၿပီးလွ်င္ စူးစာ၊ ေဆာက္စာ၊ ဓားငယ္စာ အမႈန္႔မ်ားကို သစ္ေစးသားရိုးတို႔နယ္၍ ရုပ္တုေတာ္ ထုလုပ္ကာ ျမတ္ေပါင္းမဥၨဴ သမုတ္၏။ စုစုေပါင္း ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ေျခာက္ ဆူကို-
၁။ ပထမသရကၡန္ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္
၂။ ဒုတိယသရကၡန္္ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္
၃။ တတိယသရကၡန္ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္
၄။ စတုတၳသရကၡန္ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္
၅။ ပဥၥမသရကၡန္ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္
၆။ ဆဌမသရကၡန္ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ဟု
အကၡရာ ကမၺည္း အမွတ္တံဆိပ္ ရိုက္ႏွိပ္၍ မင္းႀကီးလက္သို႔ အပ္ႏွင္း၏။
အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးသည္ ရုပ္တုေတာ္ေျခာက္ဆူတို႔ကို လက္ခံရရွိေသာအခါ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ရႈဖူးေမွ်ာ္ၿပီးလွ်င္ ရုပ္တုေတာ္ေျခာက္ဆူမွာ ပလႅင္နိမ့္သည္ျဖစ္၍ ဆင္ပလႅင္ခံရသည္ရွိေသာ္ သင့္ေတာ္မည္ဟု စိတ္ကူး၍ ပန္းခ်ီသမားကို ပံုစံေရးေစၿပီး လက္သမားအား ပံုစံအပ္သည္ကို ကြ်န္းဦးေစာင့္နတ္တို႔ ၾကားရသျဖင့္ ဟိမ၀ႏၲာေတာ၌ ေပါက္ေရာက္ေသာ ဆင္ေရသ႑န္ရွိ သစ္သား ေျခာက္ျဖတ္တို႔ကို ဘုရားေျခာက္ဆူေရွ႕ေတာ္တြင္ထား၏။
၁။ ပထမပလႅင္ေတာ္တြင္ ဆင္ရုပ္ ၁၅ စီး။
၂။ ဒုတိယပလႅင္ေတာ္တြင္ ဆင္ရုပ္ ၁၄ စီး။
၃။ တတိယပလႅင္ေတာ္တြင္ ဆင္ရုပ္ ၁၃ စီး။
၄။ စတုတၳပလႅင္ေတာ္တြင္ ဆင္ရုပ္ ၁၂ စီး။
၅။ ပဥၥမပလႅင္ေတာ္တြင္ ဆင္ရုပ္ ၁၁ စီး။
၆။ ဆဌမပလႅင္ေတာ္တြင္ ဆင္ရုပ္ ၁၀ စီး အစရွိသည္တို႔ကို ကြ်န္းဦးေစာင့္နတ္တို႔ ပို႔ဆက္ေသာ ဆင္ေရသ႑ာန္ႏွင့္တူသည့္ သစ္တို႔ျဖင့္ ထုလုပ္ေစေလသည္။
အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးသည္ သိၾကားမင္းဆက္သသည့္ ေျခာက္ဆူေသာ ဘုရားတို႔ကို ေလွယာဥ္စၾက္ာထက္၌ အေနအထား သင့္တင့္စြာ ထားေတာ္မူေစၿပီးလွ်င္ ယမထာႀကိမ္လံုးျဖင့္ သံုးခ်က္ ၀င့္သည္ရွိေသာ္ မေလွာ္မခတ္ဘဲ ေလွယာဥ္စၾက္ာျဖင့္ ေပါကၠံနာဂရသို႔ ျပန္ႂကြေတာ္မူရာ-
ဒုတိယသရကၡန္္ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္
ဒုတိယဆင္ေတာ္ နာဂေရႊႀကီးသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ ေျမာက္ဘက္ကမ္း ပိုက္ကြန္ရြာ ေတာင္ေတာ္တြင္ ဖီလာတန္္႔တစ္ မသြားဘဲေတာခ်ံဳကို လက္ေမာင္းတန္းလ်က္ေန၏။ ထိုအရပ္သည္ ေဂါတမဘုရားအေလာင္း ေရႊငါးၾကင္း ျဖစ္ေသာအခါက ေနဖူးေသာအရပ္တည္း။ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးသည္ မုေဌာေစတီကို ၿဖိဳဖ်က္၍ ေျမာက္သို႔ ဂူတိုက္လိုဏ္၀ထုတ္ တည္ေစၿပီး သကၠရာဇ္ ၄၈၁-ခုႏွစ္ ကဆုန္္လ လိုဏ္သြင္းပြဲ ပူေဇာ္က်င္းပေတာ္မူ၏။ ဆင္ေတာ္ နာဂေရႊႀကီး မသြားတန႔္ တစ္ေန၍ ဂူလိုဏ္သြင္းရ၏ဟု ဆိုသည္ကို အစြဲျပဳ၍ ေရႊတန္္႔တစ္ဟု ေခၚေ၀ၚၾကကုန္္၏။
တတိယသရကၡန္္ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္
တတိယ နာဂရန္ႏွိမ္ဆင္ေတာ္ လႊတ္ျပန္ေသာ္ ပုခန္းႀကီးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ ကုလေလးတာ သံုးေထာင္ကြာ ေတာင္မႀကီး၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာက ႏွာေမာင္းေမာ့၍ ရပ္ေလ၏။ ထိုေတာင္မႀကီးထိပ္၌ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ မုေဌာေစတီကို ထပ္မံ၍ ဂူလိုဏ္တည္လုပ္ေစၿပီး သကၠရာဇ္ ၄၈၁-ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလ လိုဏ္သြင္းပြဲ ပူေဇာ္က်င္းပ၏။ ငါ့အရွင္ျမတ္ ဤေတာင္မႀကီးတြင္ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူရေလေတာ့မည္ဟု မင္းႀကီးဆိုသည္ကို အစြဲျပဳ၍ ရွင္ေတာင္မ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးဟု ေခၚေ၀ၚ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ယခု ရွင္မေတာင္ဘုရားသည္ ေခတ္အေျခအေနအရ ပုခန္းႀကီးၿမိဳ႕၊ စည္သူရွင္လိုဏ္မွာ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။
----------------------------------------------------x-------------------------------------------------------
ကမ႓ာ့အံ့ခ်ီးဘြယ္ ေရႊကူတံကဲေတာ္
စာျဖင့္သီကံုးဘို႔ေတာင္မလံုေလာက္ေအာင္ ထူးကဲအံ့ၾသစရာ တံကဲေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တံကဲေတာ္ ဦးေတနဲ႔ ဖခင္ျဖစ္သူ ပန္းပုဆရာႀကီး ဦးကံႀကီးတို႔ကို ခ်ီးမြမ္းေလးစားစရာပင္။ ေရႊကူျမတ္စြာဘုရားႀကီး အတြင္းရွိ တံကဲေတာ္ႀကီးကို ေရႊကူတံကဲဟု ေခၚဆိုၾကပါတယ္။ ၅ေပ၂လကၼရွိ မတ္ရပ္ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ေရွ႕မွာ အျမင့္ ၁၂ေပ၁၀လကၼ၊ အက်ယ္ အလ်ား ၅ေပ၁၀လကၼရွိတဲ့ သစ္သား တံကဲေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ထုမွာ ၆လကၡရွိၿပီး ယမေနသားနဲ႔ ထုလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္ခန္းေလးခန္းျဖစ္ေသာ ေဒ၀ါေရာတဏဇာတ္၊ ေနမိဇာတ္၊ သာဓိနဇာတ္္၊ ဗိမၺိသာရဇာတ္တို႔ကို အသက္၀င္ေအာင္ ထုလုပ္ထားျခင္းပင္။ စုစုေပါင္း လူရုပ္ ၁၃၆ရုပ္၊ ငွက္+တိရိစၧာန္ ၁၈ရုပ္တုိ႔ ပါ၀င္ထုလုပ္ထားပါသည္။
ေရႊကူတံကဲေတာ္
သရုပ္ေဖာ္ထားေသာ ေရႊကူတံကဲေတာ္ရုပ္စံု
ပခုကၠဴေဒသသည္ ပ်ဴေခတ္္အႀကိဳမွစၿပီး ျမန္မာဘုရင္အဆက္ဆက္တို႔၏ လက္ထက္မ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု ထြန္းကား ေပၚထြန္းခဲ့ရာ ေဒသႀကီးျဖစ္၏။ ထိုတံကဲေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တံကဲအလွဴရွင္မွ ပန္္းပုဆရာႀကီးအား လက္ခေငြ ၄၀၀၀က်ပ္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းအပ္ႏွံခဲ့ျခင္းခဲ့သည္။ ပန္းပုဆရာႀကီး ဦးကံႀကီးႏွင့္ သားျဖစ္သူ ေမာင္ေတတို႔သည္ အခ်ိန္္ ၄-ႏွစ္ၾကာ ႀကိဳးစားထုလုပ္ခဲ့ကာ ၁၉၀၈-ခုႏွစ္ တန္ေပါင္းလဆုတ္ ၃-ရက္ေန႔တြင္ တံကဲေတာ္ႀကီး ထုလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပန္းပုဆရာႀကီး ဦးကံႀကီး၏ဖခင္ ဆရာရွိန္းသည္၊ မင္းတုန္းမင္း၏ ပန္းပုပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ေလသည္။ ၁၉၄၆-ခုႏွစ္တြင္ ေစတနာ သဒၶါတရားထက္သန္လွသူ တံကဲအလွဴရွင္ ဦးဟင္း၀ါး ဇနီးေဒၚဇီးဇံ၊ သမီးမယ္သစ္၊ မယ္ျမစ္တို႔မွ ေဆးခ်ယ္ မြမ္းမံေစခဲ့သည္။

ေရႊကူျမတ္စြာ တံကဲေတးထပ္
ရႈျမင္လွ်င္ ဘ၀င္ေအး၊ ရႊင္ရႊင္ေဆးတမူ။
ေရႊကူဘုရား တံကဲေတာ္ရယ္၊ အံ့အဲစဖြယ္ထူးဆန္း။
ဇာတ္ေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာစံုသည္၊ က်က္သေရဂုဏ္အခန္းခန္း။
ရႈသူတိုင္း စိတ္အစဥ္၊ အလြန္က်င္အံ့ဘနန္း။
ဆန္းအႏု အယဥ္တြင္၊ ဤလူ႔တခြင္ စံမရွိပါဘူး။
အျမန္ယခုလာေရာက္ကာပင္၊ ရႈစားေစခ်င္။
ဒါယကာ့ ကုသိုလ္ရွင္မွာ၊ သဒၶါၾကည္လင္ ေဒၚဇီးဆံႏွင့္။
ပုညလွ်ံသစ္ ေဒၚျမစ္ေခၚတြင္၊ ေက်ာင္းအစ္မပင္။
ပညာရွင္ပန္းပုေက်ာ္မွာ၊ ဦးကံႀကီး ကိုေတ ႏွစ္ေဖၚတို႔ေပတဲ့ေလး။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ၾကည္လင္ေအးျမ ခ်မ္းသာသုခနဲ႔ျပည့္၀ၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ခဏေစာင့္ပါ...

 
©2012 အန္တီတင့္၏ အမွတ္တရေလးမ်ား | Design by Mozz